Eksamen

Generelt om eksamen

Læs her om regler i forbindelse med eksamen: Eksamensbekendtgørelsen (2016)

Du finder her på hjemmesiden diverse digitale eksamensfoldere med praktiske oplysninger og gode råd.

Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter:

Skolen offentliggør prøve- og eksamensperiode samt eksamenslokaleplan på hjemmesiden. Se under studieliv for de enkelte uddannelser. Den enkelte eksaminands prøvetidspunkter offentliggøres på Ludus Web.

Tilmelding til prøver

Tilmeldingsfrister offentliggøres på skolens hjemmeside og Ludus Web. Tilmelding er tidligst 8 uger før prøvens afholdelse (for fvu: du tilmelder dig via din lærer, senest 2 uger før prøvens afholdelse).

Betingelse for deltagelse i prøver

Du aflægger normalt prøve i et fag, når du har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår eller i det pågældende undervisningsforløb.

På fvu tilbydes der trinprøver efter hvert trin/forløb.

Bemærk: Eksaminationsgrundlaget skal være i orden. Er der krav om, at der til eksaminationen skal være udarbejdet et produkt /en synopsis eller andet, skal dette være til stede og opfylde de formelle krav hertil (dvs være godkendt af læreren).

Brug af computer til skr. eksamen

Hvis du ønsker at skrive på computer til eksamen, skal du selv medbringe den. Hvis du ikke selv har en computer og ikke kan låne dig til én, kan du ansøge om at få stillet en skole-computer til rådighed, men vi kan ikke love dig det, da skolen kun har et begrænset antal computere til rådighed.

Når du tilmelder dig prøven skal du udfylde et skema vedr. ansøgning om at få lov at benytte en af skolens pc.

Brug af mobiltelefoner

Al kommunikation med omverdenen er forbudt. Mobiltelefonen skal være slukket og anbragt i din taske.

Rettidig mødetid til de skriftlige prøver

Seneste rettidige mødetid er 10 min. før prøvestart. Hvis du skal skrive på computer skal du komme senest 30 min. før prøvestart. Men kom gerne i god tid.

Sygdom eller udeblivelse – konsekvenser

Sygdom: Bliver du syg til mundtlig eksamen, skal du så tidligt som muligt på eksamensdagen ringe til skolen på tlf. 3815 8500. Hvis du ønsker sygeeksamen, skal du dernæst kontakte egen læge, så lægen kan udstede en lægeattest, der dokumenterer, at du har været forhindret i at deltage i eksamen pga. sygdom. Lægeattesten skal afleveres til skolen senest en uge efter din sygemelding, ellers kommer du ikke i betragtning til sygeeksamen. På HF og STX er der mundtlig sygeeksamenstermin i august.

På avu er der ikke sygeeksamen. Avu-kursister kan tilmelde sig som selvstuderende til næste prøvetermin.

Hvis du er syg til skriftlig eksamen, skal du ligeledes ringe til skolen så tidligt som muligt på eksamensdagen. Hvis du ønsker sygeeksamen, skal du dernæst kontakte egen læge, så lægen kan udstede en lægeattest, der dokumenterer, at du har været forhindret i at deltage i eksamen pga. sygdom. Lægeattesten skal afleveres til skolen senest en uge efter din sygemelding, ellers kommer du ikke i betragtning til sygeeksamen.

Hvis du melder dig syg, men ikke afleverer dokumentation for sygdom, betragtes du som udeblevet fra eksamen.

På HF og STX er der 3 terminer med skriftlig eksamen: Maj/juni (sommereksamen), august (sygeeksamen) og december (vintereksamen). Bliver man syg til skriftlig eksamen, kan man tidligst komme til sygeeksamen i den følgende termin.

På avu afholdes der skriftlig eksamen 2 gange om året, og da der ikke findes en sygeeksamenstermin, er næste prøvemulighed den næste ordinære eksamenstermin.

Udeblivelse eller forsinkelse: Hvis du udebliver fra- eller kommer for sent til en prøve, har du ikke krav på af aflægge prøven.

Hvis du kommer for sent til mundtlig eksamen, kan lærer og censor efter aftale med skolens ledelse tilbyde dig at blive eksamineret senere på dagen eller dagen efter (ved prøver over flere dage), hvis tiden tillader det. Men du har ikke krav på det.

Til skriftlig eksamen kan du muligvis få lov til at aflægge prøven, hvis skolens ledelse skønner, at forsinkelsen er velbegrundet og i øvrigt er af kortere varighed. Men du har ikke krav på det, og prøvetiden forlænges ikke.

NB: Hvis du udebliver fra – eller kommer for sent til en prøve og derfor ikke får aflagt prøven, får du karakteren ”Ikke mødt”, og det tæller som et forsøg.

Definition af, hvornår en prøve er begyndt; konsekvenser af at komme for sent

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du som eksaminand er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Bemærk: Der skal gives en karakter, når prøven er påbegyndt. Hvis man fx forlader stedet i forberedelsestiden eller nægter at lade sig eksaminere, får man karakteren -3.

Bemærk: Der gives dog ikke en karakter, når prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom – sidstnævnte berettiger til sygeprøve og på avu en ny prøve i følgende ordinære eksamenstermin.

Tilladte hjælpemidler:

Se under de respektive uddannelser og de enkelte fags læreplaner og vejledninger og spørg din lærer om hvilke hjælpemidler, der må benyttes til en konkret prøve.

Adgang til internettet:

Du må kun i begrænset omfang benytte internettet ved de skriftlige prøver eller i forberedelsestiden til de mundtlige prøver, der ikke er prøver med 24 eller 48 timers forberedelsestid. Spørg din lærer, hvad der gælder i det konkrete fag. Se ovenfor.

Snyd; konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (bortvisning)

Eksaminander må ikke kommunikere utilsigtet. Brug af internet, mobilnet, mobiltelefoni og lignende er forbudt under selve prøven og under forberedelsen i de tilfælde, hvor det i læreplanen er fastsat, at forberedelsen forgår under kontrollerede forhold/opsyn (dvs på skolen). Det gælder fra det tidspunkt, hvor prøven starter. Mobiler og iPads/tablet-pc/bærbare PC skal derfor være slukket.

Bemærk: Ved konstateret overtrædelse er det uvedkommende, hvem der er kommunikeret med og om hvad.

Hvis du under en prøve skaffer dig eller giver en anden eksaminand uretmæssig adgang til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bliver din prøve afbrudt, og du bortvises fra den pågældende prøve.

Opstår der formodning om, at du har udgivet en andens arbejde for dit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt materiale uden henvisning hertil, indberetter eksamensvagterne det til skolens ledelse. Bliver formodningen bekræftet og handlingen vurderes at have betydning for bedømmelsen, bortvises du fra den pågældende prøve.

Bortvisning fra en prøve medfører, at evt. karakterer bortfalder. Der kan gives tilbud om ny prøve på et senere tidspunkt i den følgende eksamenstermin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes – dog senest 1 år efter bortvisningen.

Kursister, der er bortvist, kan aflægge ny prøve som selvstuderende mod betaling af deltagergebyret.

Klageprocedurer og klagefrister

Du skal indgive en evt. klage over prøver til uddannelseschefen for din uddannelse:

HF og STX: klager stiles og afleveres til uddannelseschef Poul-Erik Bjørn Nielsen, pbn@vuf.nu.

AVU: klager stiles og afleveres til leder af AVU, FVU og OBU Vibeke Gadegaard, vig@vuf.nu).

Klagen skal være skriftlig og begrundet. Til brug for klagen kan du få udleveret kopi af den stillede opgave og ved skriftlige prøver få udleveret en kopi af din prøvebesvarelse.

Klagen skal være individuel og skal angive de faktiske omstændigheder, som du mener kan begrunde en imødekommende afgørelse.

Der kan klages over:

  • A. eksaminationsgrundlaget (fx prøvespørgsmålet)
  • B. prøveforløbet
  • C. bedømmelsen

Bemærk: Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Uddannelseschefen afgør, om klagen skal fremmes eller afvises.

Hvis din klage afvises får du et skriftligt begrundet svar på afvisningen hurtigst muligt. Dog er det således, at skoleni.f.m. vintereksamen har en frist på 2 mdr. til at træffe sin afgørelse, og ved sommereksamen 3 mdr. efter at klagen er indgivet.

Hvis din klage fremmes, forelægges klagen for bedømmerne med henblik på en faglig vurdering inden for 2 uger (juli måned indgår ikke i fristen). Du får mulighed for at kommentere bedømmernes udtalelser inden for en frist af 1 uge.

Uddannelseschefen træffer endelig afgørelse ud fra klagen, bedømmernes udtalelser og evt. udtalelser fra klager.

En klage kan få følgende udfald:

a. Tilbud om ombedømmelse (ikke ved mundtlige prøver)*

b. Tilbud om ny prøve (tilbuddet skal accepteres af klager inden 2 uger efter det er modtaget)*

c. Afvisning af klagen

*Skolens afgørelse om ombedømmelse eller omprøve sker, hvis skolens ledelse vurderer, at der er berettiget tvivl om bedømmelsen eller væsentlige proceduremæssige mangler.

Bemærk: en omprøve eller en ombedømmelse kan medføre en lavere karakter.

Bedømmernes afgørelse ved en ombedømmelse kan der også klages over til skolens ledelse, efter de samme regler som ovenfor.

Klage over institutionens afgørelse i.f.m. prøveaflæggelse

Klage over retlige spørgsmål Der kan kun klages over retlige spørgsmål til ministeriet (fx skolens afgørelser om adgang til eller udelukkelse fra prøver, afgørelse om særlige prøvevilkår, bortvisning fra en prøve eller afvisning af en klage). Klager over retlige spørgsmål indbringes for Ministeriet, Eksamenskontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen indgives skriftligt til uddannelseschefen eller centerrektor og videregives til Styrelsen sammen med uddannelseschefens/centerrektors udtalelse. Klager får inden for en uge og forud for fremsendelsen til ministeriet mulighed for at kommentere indstillingen.

Styrelsens afgørelse kan være:

A: tilbud om ombedømmelse

B. Tilbud om omprøve

C. Afvisning af klagen

Om karakterfastsættelse og offentliggørelse af karakterer

Bekendtgørelses om karakterskala og anden bedømmelse – se her

Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom.

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen eller standpunktet opfylder de mål, som skal bedømmes efter reglerne for de enkelte uddannelser.

Offentliggørelse af karakterer: Når bedømmelsen af en prøve foreligger, meddeles bedømmelsen straks eksaminanden.

Offentliggørelse af skr. karakterer: Karakterer for de skriftlige prøver kan ses i Ludus Web. Tjek dato på skolens hjemmeside.

På fvu bedømmes trinprøverne med ”bestået eller ikke bestået”. Du får tilsendt et prøvebevis, hvis du er bestået, og et brev, hvis du ikke er bestået.

Dispensationer

Skolen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, der er nødvendige for at ligestille disse eksaminander med andre eksaminander.

Se under de enkelte uddannelser her på hjemmesiden om muligheder og procedurer for ansøgning.

Selvstuderende

Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende. Det er kun muligt at gå til prøve som selvstuderende i fag/niveauer, som skolen i forvejen afholder eksamen i. Der skal betales deltagerbetaling.

Tilmeldingsfristen for at blive selvstuderende ved sommereksamen er d. 1. februar. Ved vintereksamen er det d. 1. september.