Kontakt os nu

Studieliv

Alt det praktiske du bør vide

Menu -

Studieliv

Persondata

Hvordan sikrer skolen mine data?

Formål med behandlingen af dine personoplysninger 
Frederiksberg VUC & STX behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Hvis du er kursist eller kommende kursist på Frederiksberg VUC & STX bruger vi dine personoplysninger til at administrere dit undervisningsforløb på skolen. Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i hht. love og bekendtgørelse, der er gældende inden for de områder vi gennemfører uddannelse indenfor.

Kategorier af personoplysninger
Langt de fleste oplysninger om dig vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være tilgået skolen via din kommune eller UU-center eller andre offentlige institutioner.
Frederiksberg VUC & STX behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Stamoplysninger, som navn, bopælsadresse, cpr-nummer, telefonnummer, mailadresse m.v.
Oplysninger om din deltagerbetaling, såfremt der er krav om betaling
Din SU, såfremt du søger SU
Dit fremmøde
Dit studieforløb
Dine eksamensresultater
M.v.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Skolen videregiver eller overlader dine personoplysninger til
følgende modtagere:
Undervisningsministeriet, SU-styrelsen, såfremt du søger SU, din kommune, såfremt du er henvist hertil af denne og andre offentlige myndigheder som vi skal afgive oplysninger til som følge af de love og regler, som vi arbejder efter.

Opbevaring af dine personoplysninger
Skolen kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at vi ikke opbevarer dine personoplysninger længere end det umiddelbart er nødvendigt for at kunne administrere dit undervisningsforløb i hht. de love og bekendtgørelser, som vi arbejder efter.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger