Søger du et fleksibelt, fagligt og mangfoldigt studiemiljø? Så tag en STX på Frederiksberg. Er du klar til at studere, så er en STX på 2 år din hurtigste vej til drømmeuddannelsen. SU gennem hele forløbet. Uddannelser: 2 årig STX, HF enkeltfag, HF fagpakker, AVU, FVU.

Kontakt os nu

Studieliv

Alt det praktiske du bør vide

Studieliv

Persondata

Hvordan sikrer skolen mine data?

Dataansvarlig er Frederiksberg VUC & STX (selvejende statsinstitution)
Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg, post@frbvuc.dk, Telefon 38158500
CVR: 27575770
GDPR-ansvarlig: specialkonsulent Poul-Erik B. Nielsen, pbn@frbvuc.dk
DPO: Andreas Esbech, anes@itcfyn.dk; 65652000

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Frederiksberg VUC & STX behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Hvis du er kursist eller kommende kursist på Frederiksberg VUC & STX bruger vi dine personoplysninger til at administrere dit undervisningsforløb på skolen. Vi indsamler og behandler derfor som udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i hht. love og bekendtgørelse, der er gældende inden for de områder vi gennemfører uddannelse indenfor.

Kategorier af personoplysninger

Langt de fleste oplysninger om dig vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv ved din tilmelding til hold, men kan også være tilgået skolen via din kommune eller UU-center eller andre offentlige institutioner. Frederiksberg VUC & STX behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Stamoplysninger som navn, bopælsadresse, cpr-nummer, telefonnummer, mailadresse og hvis du er under 18 tillige oplysninger om værge (typisk forældre). Oplysninger om din deltagerbetaling, såfremt der er krav om betaling. Din SU, såfremt du søger SU, herunder evt. hjemmeboende børn. Dit fremmøde. Dit studieforløb. Oplysninger i forbindelse med dispensationer, meritter mv. Eksamensresultater og beviser. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Skolen videregiver eller overlader dine personoplysninger tilfølgende modtagere:

- Undervisningsministeriet, SU-styrelsen, såfremt du søger SU, din kommune, såfremt du er henvist hertil af denne og andre offentlige myndigheder, som vi skal afgive oplysninger til som følge af de love og regler, som vi arbejder efter.

- Vores studieadministrative system Ludus samt andre partnere, som Frederiksberg VUC & STX samarbejder med i forbindelse med dit uddannelsesforløb: læringsplatformen Edaptio; forlag med onlinemateriale; bogudlånssystemet BOSS samt studiekort i Studiz. Der er indgået lovpligtige databehandleraftaler med alle eksterne partnere, som modtager data fra Frederiksberg VUC & STX.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger og oplysninger om uddannelsesforløb opbevares i 5 år + løbende år efter den sidste uddannelsesaktivitet, hvorefter dine kursistdata slettes. Screenings-resultater i forbindelse med Forberedende Voksenundervisning samt Ordblinde-undervisning opbevares i 15 år. Eksamensresultater og -beviser opbevares i 30 år. Sletning af ældre kursistdata pågår pt.

Ret til berigtigelse, sletningbegrænsning og indsigelse

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger, se www.datatilsynet.dk

Databrud – indberetning til Datatilsynet (7.9.2023)

Det er konstateret, at der uretmæssigt har været delt personoplysninger og fotos af kursister fra enkelte undervisningshold i biologi og idræt i perioden 2006-2017.

Hændelsen er indrapporteret til Datatilsynet, og skolen søger at afhjælpe hændelsen i samarbejde med skolens DPO (Data Protection Officer).