Strategier

og politikker

Evalueringsstrategi

Evaluering på det gymnasiale område
(2-årig stx, hf-enkeltfag, hf-pakker samt e-learning)

Fast evaluering af undervisningen:
På alle undervisningshold gennemføres der evaluering af undervisningen inden hhv. 1. november og 15. marts.

Undervisningsevalueringen har fokus på den konkrete undervisning på det enkelte hold, samt inddrager fokuspunkter udvalgt af skolens Evalueringsudvalg. Evalueringerne af undervisningen er udgangspunkt for dialog mellem kursister og lærer om undervisningen.
På e-learninghold gennemføres undervisningsevalueringen fra efteråret 2019 i et fast elektronisk evalueringsskema.

Læreren tilbagemelder hovedkonklusionerne af de gennemførte undervisningsevalueringer til skolens Evalueringsudvalg, der inden den 1.juni sammenfatter disse i en rapport om årets undervisningsevalueringer. Denne danner udgangspunkt for opfølgende drøftelser i faggrupperne, ledelsen og bestyrelsen.
Bestyrelsen formulerer indsatsområder og handleplan for opfølgning i skolens kvalitetssystem.

Studiesamtalen:
I stx-klasser og på hf-pakkehold og danskhold gennemfører teamet/læreren løbende studiesamtaler med kursisterne. Samtalerne drejer sig i hovedsagen om progression i kursistens læring og arbejde i fagene. Alle kursistens lærere står i øvrigt til rådighed for samtaler om kursistens læring o.a.

Summativ evaluering (karakterer):
På stx-hold gives der til stx-kursister to gange årligt standpunktskarakter (terminskarakter) samt en årskarakter. HF-kursister, der følger et stx-hold, får ikke løbende standpunktskarakter og årskarakter. Alle hf-kursister afslutter deres hold med eksamen.
Ledelse og faggrupper drøfter årets eksamenskarakterer med henblik på opfølgning ift. skolens indsatsområder og handleplan.

Elevtrivselsundersøgelse (ETU):
Kursisternes trivsel afdækkes årligt i skolens elevtrivselsundersøgelse, der gennemføres i Undervisningsministeriets spørgeramme. Resultaterne af ETU offentliggøres på skolens hjemmeside, samt danner udgangspunkt for drøftelse med kursister og medarbejdere samt opfølgning fra skolens bestyrelse.
Seneste ETU er gennemført november-december 2018.

LINK til ETU-resultater

Se skolens karaktergennemsnit her

Fastholdelsesstrategi

Inden for alle uddannelsesområder arbejder vi på at mindske frafaldet gennem en styrkelse og forbedring af vejledningsfunktionen, via tilbud om ordblindevejledning, lektiecafe/studieværksted, samarbejde mellem ledelse og lærerteam samt diverse støttefunktioner i.f.t. kursisterne.
Læs mere under de enkelte uddannelser.

Digital strategi

Kursister på skolen skal opleve, at de bliver forberedt til fremtidens samfund og de krav, som stilles i det videre uddannelsessystem. Det gælder internt imellem de forskellige uddannelser og det gælder eksternt mod de uddannelser kursisterne overgår til efterfølgende. Læs om skolens digitale strategi nedenstående:

Rusmiddelpolitik

Skolen er en del af et samarbejde på Frederiksberg omkring fokus på sundhed blandt unge. I undervisningsåret 2018/2019 har vi udviklet en rusmiddelpolitik. Læs skolens politik på området nedenstående: